سبب های معافیت از مجازات

تعرفه تبلیغات در سایت
سبب های معافیت از مجازات:

⭕️الف)عذرهای معاف کننده:

✅عذر همکاری ⬅️ 507 ق.م.ا-تعزیرات
✅عذر ندامت
✅عذر اطاعت از مافوق ⬅️ 580 ق.م.ا-تعزیرات
✅عذر توبه ⬅️ 114 ق.م.ا
✅عذر تحریک  ⬅️ 630 ق.م.ا-تعزیرات

⭕️ب)معافیت قضایی

⭕️ج)مصونیت ها:

✅مصونیت پارلمانی ⬅️ اصل 86 قانون اساسی
✅مصونیت قضایی
✅مصونیت سیاسی ⬅️ 37 ق.م.ا

⭕️د)صغر جزایی

⚫️سبب های تخفیف مجازات:

الف)عذرهای تخفیف دهنده:
✅عذر همکاری ⬅️ 521 ق.م.ا-تعزیرات
✅عذر ترک جرم ⬅️ 585 ق.م.ا-تعزیرات
✅عذر خانوادگی  ⬅️ 554 ق.م.ا-تعزیرات
✅عذر ندامت ⬅️ 719 ق.م.ا-تعزیرات

⭕️ب)کیفیات مخفف

سبب های تشدید مجازات:

⭕️الف)کیفیات مشدد عینی:

✅تعدد مجرم با سبق تصمیم
✅عنف و آزار و جرح ⬅️ 652 ق.م.ا-تعزیرات
✅زمان و مکان ⬅️ 555 مجازات و 580 ق.م.ا-تعزیرات
✅به کار بردن اسلحه ⬅️ 607 ق.م.ا-تعزیرات

⭕️ب) کیفیات مشدد شخصی:

✅سمت و ماموریت دولتی ⬅️ 527 ق.م.ا-تعزیرات
✅مستی ⬅️ 718 ق.م.ا-تعزیرات
✅کفر ⬅️ 234 ق.م.ا-تعزیرات
✅احصان ⬅️ 224 و 230 ق.م.ا

...
نویسنده : علی بحرانی بازدید : 8 تاريخ : جمعه 5 مرداد 1397 ساعت: 18:31